• PP雙層瓶
  • PP雙層瓶
  • PP雙層瓶
  • PP雙層瓶
  • PP雙層瓶

PP雙層瓶

容量: 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 75ml, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml
材質: PP

容量: 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 75ml, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml
材質: PP

相關產品

IN VALUE

IN VALUE

SELECTION

SELECTION

ECO CREAM JAR

ECO CREAM JAR

PAD JAR

PAD JAR

SOFT BODY

SOFT BODY

PET JAR

PET JAR